Экспорттық-импорттық операциялар үшін Қазақстан Республикасының
Бірыңғай терезесі

Уәкілетті экономикалық операторлар тізіліміне енгізу тәртібі

Тізілімге енгізу шарттары

І типтегі куәлікті бере отырып, заңды тұлғаны УЭО тізіліміне енгізу шарттары мыналар болып табылады:
1) УЭО-дың тізіліміне енгізу туралы өтініш (бұдан әрі осы тарауда - өтініш) уәкілетті органда тіркелген күнге дейін осы заңды тұлғаның сыртқы экономикалық қызметті, кеден өкілі, уақытша сақтау қоймасының, кеден қоймасының иесі ретінде кеден ісі саласындағы қызметті кемінде үш жыл жүзеге асыруы не кедендік тасымалдаушы ретінде қызметті кемінде екі жыл жүзеге асыруы, бұл аралықта: тауарларды тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету бойынша қызметті қоспағанда, сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын тұлғалар әрбір жыл үшін саны кемінде он тауарға декларация береді немесе Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізілген тауарлардың жиынтық құны әрбір жыл үшін, өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге қолданыста болатын валюта бағамы бойынша бес жүз мың еуроға баламалы сомадан кем болмайтын шаманы құрайды; тауарларды тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету бойынша сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын тұлғалар әрбір жыл үшін кемінде екі жүз елу транзиттік декларация береді; кеден өкілі ретінде кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар әрбір жыл үшін саны кемінде екі жүз кедендік декларация береді немесе өздері берген кедендік декларацияларда мәлімделген тауарлардың жиынтық құны әрбір жыл үшін, өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге қолданыста болатын валюта бағамы бойынша бес жүз мың еуроға баламалы сомадан кем болмайтын шаманы құрайды; уақытша сақтау қоймаларының, кеден қоймаларының иелері ретінде кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар жиынтық сомасы әрбір жыл үшін, өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге қолданыста болатын валюта бағамы бойынша бес жүз мың еуроға баламалы сомадан кем болмайтын шаманы құрайтын тауарларды сақтауды жүзеге асырды; кедендік тасымалдаушы ретінде кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар әрбір жыл үшін кемінде екі жүз елу транзиттік декларация береді;
2) осы Кодекстің 535-бабына сәйкес берілген уәкілетті экономикалық оператор міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ету;
3) өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге Еуразиялық экономикалық одаққа мүше барлық мемлекеттерде кедендік төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеу бойынша белгіленген мерзімде орындалмаған міндеттің болмауы;
4) өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес берешегінің (бересінің) болмауы;
5) өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге дейін бір жыл ішінде осы заңды тұлғаны: Қазақстан Республикасы Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексінің 527, 534, 548, 549, 550, 551, 552 және 558-баптарына сәйкес әкiмшiлiк құқық бұзушылықтары үшін; жасағаны үшін жауаптылыққа тарту Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасында УЭО-дың тізіліміне енгізуден бас тарту үшін негіз ретінде айқындалған, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттердің аумағындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтары үшiн әкiмшiлiк жауаптылыққа тарту фактілерінің болмауы;
6) осы заңды тұлғаның УЭО-дың тізіліміне енгізілуге үміткер заңды тұлға акцияларының он және одан көп пайызы бар акционерлері, оның құрылтайшылары (қатысушылары), басшылары, бас бухгалтерлері болып табылатын, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің жеке тұлғаларын: 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 209, 214 және 250-баптарына, сондай-ақ 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 234, 236 және 286-баптарына сәйкес қылмыстық жауаптылыққа тарту фактілерінің және осындай баптар бойынша жойылмаған сотталғандығының болмауы; істің жүргізілуі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің кеден және өзге де мемлекеттік органдарының жүргізуіне жатқызылған және жасағаны үшін жауаптылыққа тарту Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің заңнамасында УЭО-дың тізіліміне енгізуден бас тарту үшін негіз ретінде айқындалған, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттердің аумағындағы қылмыстық құқық бұзушылықтары үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту фактілерінің болмауы;
7) уәкілетті орган белгілеген талаптарға сәйкес келетін, кедендік операциялар жасау кезінде кеден органдарына ұсынылған мәліметтерді шаруашылық операцияларды жүргізу туралы мәліметтермен салыстырып қарауға мүмкіндік беретін және кеден органдарының осындай мәліметтерге қол жеткізуін (оның ішінде қашықтықтан) қамтамасыз ететін тауарларды есепке алу жүйесінің болуы. Комиссия тауарларды есепке алу жүйесіне қойылатын үлгілік талаптарды айқындауға құқылы;
8) электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдалану туралы шарттың (келісімнің) болуы.
2. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің осы баптың 1-тармағы 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік және қылмыстық жауаптылықты көздейтiн әкімшілік және қылмыстық заңнамасының баптары туралы ақпаратты осындай әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтардың құрамы мен санкциясын көрсете отырып, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден органдары осындай баптардың жалпы тізбесін қалыптастыру және Еуразиялық экономикалық одақтың ресми сайтында оларды орналастыру үшін Комиссияға жібереді. Көрсетілген баптардың жалпы тізбесінің форматын, оны қалыптастыру, жүргізу және одан мәліметтерді пайдалану тәртібін, сондай-ақ баптар туралы ақпарат ұсынудың тәртібі мен техникалық шарттарын, оның ішінде құрылымы мен форматын Комиссия айқындайды.
3. ІІ типтегі куәлікті бере отырып, заңды тұлғаны УЭО тізіліміне енгізу шарттары мыналар болып табылады:
1) осы баптың 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген шарттар;
2) осы заңды тұлғаның қаржылық орнықтылығының осы баптың 6-тармағына сәйкес айқындалған мәнге сәйкестігі;
3) тауарларды уақытша сақтауға арналған құрылысжайлардың, үй-жайлардың (үй-жайлар бөліктерінің) және (немесе) ашық алаңдардың (ашық алаңдар бөліктерінің) меншікте, шаруашылық жүргізуде, жедел басқаруда немесе жалға алынған болуы. Егер өтініш берілген күнге құрылысжайлар, үй-жайлар (үй-жайлардың бөліктері) және (немесе) ашық алаңдар (ашық алаңдардың бөліктері) жалға алынған болса, мұндай құрылысжайларға, үй-жайларға (үй-жайлардың бөліктеріне) және (немесе) ашық алаңдарға (ашық алаңдардың бөліктеріне) қатысты жалға алу шарты кемінде бір жыл мерзімге жасалуға тиіс;
4) аумағында тауарларды уақытша сақтау, кедендік транзит кедендік рәсімінің қолданылуын аяқтау жүзеге асырылатын және (немесе) кедендік бақылау жүргізілетін құрылысжайларға, үй-жайларға (үй-жайлардың бөлiктерiне) және (немесе) ашық алаңдарға (ашық алаңдардың бөліктеріне) УЭО-дың тізіліміне енгізілуге үміткер заңды тұлғаның көлік құралдары мен жұмыскерлеріне Комиссия айқындайтын талаптарды сақтауы.
4. Егер тауарларды өндіру бойынша қызметті жүзеге асыратын және (немесе) тауарларды экспорттайтын заңды тұлғаның қаржылық орнықтылығы осы баптың 6-тармағына сәйкес айқындалған мәнге сәйкес келмеген жағдайда, өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге қолданыста болатын валюта бағамы бойынша кемінде бір жүз елу мың еуроға баламалы мөлшерде уәкілетті экономикалық оператор міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етуді беру екінші типтегі куәлік бере отырып, мұндай заңды тұлғаны УЭО тізіліміне енгізу шарты болып табылады.
ІІІ типтегі куәлікті бере отырып, заңды тұлғаны уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізу шарттары мыналар болып табылады:
1) өтініш уәкілетті органда тіркелген күнге дейін кемінде екі жыл ішінде бірінші немесе екінші типтегі куәлікті бере отырып, заңды тұлғаның уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуі. Көрсетілген мерзімге куәліктің қолданылуы осы Кодекстің 534-бабы 1-тармағының 11) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша тоқтатыла тұрған жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстің 534-бабы 1-тармағына сәйкес куәліктің қолданылуы тоқтатыла тұрған кезең енгізілмейді;
2) осы баптың 3-тармағында көрсетілген шарттар.
6. Уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізілуге үміткер заңды тұлғаның қаржылық орнықтылығын және қаржылық орнықтылықты сипаттайтын және осы тізілімге енгізу үшін қажет мәндерді айқындау тәртібін Комиссия айқындайды және Комиссия көздеген жағдайларда Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.

Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі

Уәкілетті орган өтінішті уәкілетті органда тіркеген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде өтінішті қарау немесе оны қараудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.Егер өтінішті қараудан бас тарту үшін негіздер болса, уәкілетті орган өтініш берушіге жазбаша түрде немесе электронды түрде бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды. келесі күні тиісті шешім қабылданады, өтінішті және оған қоса берілген құжаттарды қарау нәтижелері бойынша, сондай-ақ жергілікті кедендік тексеріс нәтижесінде өтінішті және көрсетілген құжаттарды тіркеген күннен бастап тоқсан күнтізбелік күннен кешіктірмей шешім қабылдайтын орган бірінші немесе екінші типтегі куәлік беруді немесе бас тарту себептерін көрсете отырып, осындай анықтаманы беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.
Егер өтінішті қараудан бас тартуға негіз болмаса, осы баптың 5-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті орган тіркелген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде өтініш берушімен құжаттамалынбайды уәкілетті органдағы өтініш бір айдың ішінде өтініш берушіні осындай құжаттарды ұсыну қажеттілігі туралы хабардар етеді. Өтінішті қарау мерзімі осы баптың 10-тармағына сәйкес сұралған құжаттар немесе оларды беру мерзімі берілген күнге дейін тоқтатылады.
егер өтініш беруші көрсетілген мерзімде құжаттарды ұсынбаса. Осы баптың 10-тармағында көрсетілген уәкілетті орган өтінішті қараудан бас тарту туралы шешім қабылдайды. бірінші немесе екінші типтегі куәлікті бере отырып, уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне, егер мұндай тізілімге енгізу шарты уәкілетті экономикалық оператордың міндеттерін орындау болып табылса, уәкілетті орган тұлғаны 1), 3), 4), 5), 6) тармақшаларында белгіленген шарттардың сақталуы туралы хабарлайды. ), 1) тармақтың 7) және 8) тармақшаларында немесе Кодекстің 532-бабы 3-тармағының 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген немесе мұндай тізілімге енгізуден бас тарту туралы шешім қабылдаған.Міндеттерді орындау үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ететін құжаттар. экономикалық оператордың өтініші уәкілетті орган көрсетілген хабарламаны жіберген күннен бастап екі айдан кешіктірмей табыс етілуі тиіс.
Сонымен қатар, уәкілетті орган көрсетілген хабарлама жіберілген күннен бастап уәкілетті экономикалық оператордың міндеттерін орындауды қамтамасыз ететін құжаттарды ұсынған күнге дейінгі мерзімде өтінім тоқтатыла тұрады. Уәкілетті орган құжаттарды тапсырған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей тиісті түрде растайды олардың ДББҰ міндеттерін орындау қауіпсіздігін қамтамасыз етуі өтініш берушіні уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізу туралы шешім қабылдайды, егер осы баптың 15-тармағының бірінші абзацында көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін ДББҰ міндеттерін орындау қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құжаттар ұсынылмаса немесе ұсынылған құжаттар тиісті түрде расталмаса. уәкілетті экономикалық оператордың, уәкілетті органның міндеттерін орындау үшін қауіпсіздікті күнтізбелік он күннен кешіктірмей қамтамасыз ету мерзімі өткен күннен бастап күн уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізу туралы бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Қызмет көрсетуші

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

Өтініш

ДББҰ тізіліміне енгізу туралы өтініш нысаны Еуразиялық экономикалық комиссия Коллегиясының 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 128 «Уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне қосуға өтінім беру туралы» шешімімен бекітілді (Сілтеме: http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/H17EK000128)

Мемлекеттік қызмет стандарты

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 284 бұйрығымен бекітілген (34-қосымша)

Құқықтық реттеу

1. «Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексі;
2. Еуразиялық экономикалық комиссия Коллегиясының «Уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізу туралы өтінім туралы» 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 128 шешімі;
3. Еуразиялық экономикалық комиссия Коллегиясының «Аумағында уақытша сақтау жүзеге асырылатын құрылыстарға, үй-жайларға (үй-жайлардың бөліктері) және (немесе) ашық алаңдарға (ашық алаңдардың бөліктері), , кедендік транзиттің кедендік рәсімін аяқтау. және (немесе) кедендік бақылау уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне енгізуге өтініш білдірген заңды тұлғаның жұмыскерлеріне және көлік құралдарына қойылатын талаптар" 2017 жылғы 3 қазандағы № 131 шешімі;
4. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің «Уәкілетті экономикалық операторлардың тізіліміне қосылуға өтініш берген заңды тұлғаның қаржылық тұрақтылығын және қаржылық тұрақтылықты сипаттайтын және осы тізілімге енгізуге қажетті құндылықтарды айқындау тәртібін бекіту туралы» 2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 65 шешімі;
5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Тауарларды есепке алу жүйесіне қойылатын талаптарды, тауарларды есепке алу және тауарлардың есебін жүргізу жүйесінің болуын тексеруді жүргізу ережесін бекіту туралы» 2018 жылғы 15 наурыздағы № 368 бұйрығы;
6. «Уәкілетті экономикалық оператордың халықаралық көлік құралының сәйкестендіру таңбасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 22 қаңтардағы № 42 бұйрығы.